motto HyperLink
Skip Navigation Links
Úvod
Jídelní lístek
Osobní
Dotaz

Skip Navigation Links
Vývěska
Symboly v jídelně
Kontakt
Dokumenty
Informace o stravování
Informace o cenách
Vnitřní řád
Rozvrh školního roku
Přihláška
Výsledky anket
Den španělské kuchyně
Den norské kuchyně
Fotogalerie

Vnitřní řád CŠJ Lovosice, Všehrdova 924, 410 02 Lovosice

Sídlo: Všehrdova 924, 410 02 Lovosice

IČO: 46771948

DIČ: CZ46771948

Telefon: 416 532 415 – kancelář

416 536 674 – vedoucí

416 536 676 – sklad

E-mail: jidelna@jidelna.net

uctarna@jidelna.net

vedouci@jidelna.net

sklad@jidelna.net

Web: www.jidelna.net

 

Vnitřní řád byl zpracován na základě následujících předpisů v platném znění:

-       Zákon 561/2004 Sb. – školský zákon

-       Zákon 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví

-       Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

-       Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

-       Vyhláška č. 107/2005 Sb. – o školním stravování

-       Vyhláška č. 137/2004 – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění dle vyhlášky č. 602/2006 Sb.

-       Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

-       Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin

-       Vyhláška č. 84/2005. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky

 Centrální školní jídelna je příspěvkovou organizací města Lovosice. Hlavní a vedlejší činnost je vymezena ve zřizovací listině.

Hlavní činností je zabezpečení stravování dětí, žáků a studentů škol a zaměstnanců jídelny (poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení).

Doplňkovou činností je okruh činností vymezený ve zřizovací listině.

Vnitřní řád upravuje:

-       Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

-       Provoz a režim školského zařízení

-       Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů

-       Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany, dětí, žáků a studentů

 

 

Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

 

Žák má právo

1. na školské služby podle školského zákona

2. odebrat v době školního vyučování a první den nemoci jeden oběd

3. na informace týkající se školských služeb

 

 

Povinnost dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, cizích strávníků

1. je dodržovat vnitřní řád školského zařízení.

2. předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, tuto skutečnost stvrzují svým podpisem na přihlášce ke stravování.

3. plnit pokyny pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy nebo vnitřním řádem

 

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno, plánovaná návštěva lékaře) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování bude rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován. O této skutečnosti budou informováni zákonní zástupci a proveden zápis na kartě strávníka.

 

 

 

Podmínky přihlašování a odhlašování stravy

Přihláška na školní rok

Na počátku školního roku se každý strávník musí opět přihlásit! Přihlášení není automatické. Přihlášení strávníka lze aktivovat až posledních 10 dní v srpnu.

Přihláška strávníka

1) v kanceláři. Je vhodné využít k přihlášení období od 20. 8., kdy je v jídelně u okénka volněji. Vždy první školní den je u okénka přeplněno.

2) Aktivovat svůj účet na nový školní rok lze poslední týden v srpnu přes internet, záložku osobní. Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři CŠJ.

 

Provozní doba kanceláře stravovatelek

Pracovní dny školního roku: 7:00 – 9:30 hod, 11:00 – 14:00 hodin


Způsob placení stravného

1.    Příkazem k inkasu

2.    Bankovním převodem

3.    Fakturou – pouze pro organizace

4.    Hotově – cizí strávníci

5.    Hotově – bezobjednávkové obědy

6.    Hotově – opakovaně neprovedená platba přes banku

 

Záloha, začátek stravování


Každý strávník musí vložit, převést na běžný účet školní jídelny zálohu určenou v informacích o cenách. Doklad odevzdá v kanceláři jídelny. Současně dá souhlas k inkasu. Záloha je vrácena zpět na Váš běžný účet při vyřazení strávníka ze školního stravování. Záloha neslouží k úhradě nezaplaceného měsíčního stravného.

Termíny placení

-       k 14. dni následujícího měsíce

Obědy se platí formou inkasa z běžného nebo sporožirového účtu měsíc pozadu.

 

Platby

Na začátku stravování strávník vloží na účet jídelny zálohu. V jídelně (nebo na stránkách jídelny pomocí internetu) vyplní přihlášku ke stravování. Vždy po ukončení měsíce si jídelna vyinkasuje u příslušného peněžního ústavu částku za skutečně přihlášené obědy v měsíci. Tato částka se objeví na výpise z peněžního ústavu v následujícím měsíci. (Např. za září platí strávník obědy 14. října a výpis za říjen mu přijde v listopadu.) Žádáme strávníky, aby měli na účtu dostatečnou rezervu na zaplacení obědů a to do 14. dne v měsíci. V případě, že obědy nebudou včas zaplaceny, v kanceláři provedou výběr oběda, strávníkovi se na terminálu objeví „U“. Musí se dostavit do kanceláře, kde bude upozorněn, že obědy za minulý měsíc nebyly zaplaceny. Během tří pracovních dní musí být obědy zaplaceny buď přímo na náš účet v KB nebo příkazem k úhradě z BÚ strávníka. Nedojde-li v tomto termínu k zaplacení, obědy budou odhlášeny. Záloha v žádném případě neslouží k úhradě měsíčního dlužného stravného. Jestli-že se bude situace opakovat, strávník bude ze stravování vyloučen (přeřazen na platby v hotovosti a zároveň se mu zvýší záloha).


Přihláška automaticky

Po aktivaci přihlášky ke stravování jsou obědy automaticky přihlášeny na celý školní rok. První den, kdy se strávník přihlásí, je nefunkční heslo a přístup na web stránky! Osobní karta na našich web stránkách je přístupná následující den po přihlášení. Přihlášený strávník má automaticky nastavené přihlašování na jídlo č. 1.

Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna adresy, změna stravovacích dní apod.) je strávník povinen včas nahlásit v kanceláři. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

 

Přihlašování a odhlašování stravy v daném termínu

Odhlášení je nutné provést do 13:00 hod předchozího pracovního dne.

1.    Osobně v kanceláři ŠJ 1. patro

2.    Telefonicky 416 532 415

3.    Přes objednávkové terminály v hale jídelny

4.    Přes osobní účet na www.jidelna.net

Děti se musí odhlašovat! Nevybraný, neodhlášený oběd je strávníkovi naúčtován!

 

Nárok na stravu

Žák základní školy a nezletilý žák střední školy má právo odebrat oběd. Nárok na dotovaný oběd mají pouze děti v době vyučování. Jídla se konzumují v provozovně. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.

Neodhlášené a nezrušené obědy

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu (do 13:00 hodin dne předem) se finanční náhrada neposkytuje.

Odebrané obědy v době mimo § 117 odst. 1 písm. b) a c) – pokud jídelna zjistí odebrané dotované obědy v době mimo vyučování, doúčtuje do plné ceny.

Poskytování v případě nemoci – 1. den nemoci nárok na dotovaný oběd, od 2. dne oběd nutno odhlásit, . V tuto dobu nelze žákům a studentům poskytnout zvýhodněné stravování. Zákon č 561/2004 Sb.

Při předem známé absenci si strávník nezapomene den předem odhlásit oběd (do 13:00 hodin). Nevybraný a neodhlášený oběd je strávníkovi naúčtován.

V době prázdnin jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o zajištění stravování, musí se přihlásit do 13:00 hod. v kanceláři a zaplatí plnou cenu oběda.


Přehled odebraných jídel na internetových stránkách www.jidelna.net je pouze orientační. Slouží především pro kontrolu rodičů, jak děti odebírají obědy.


Provoz a režim školského zařízení

Doba výdeje pokrmů

Cizí strávníci, strávníci do jídlonosičů

Časové rozlišení

11.00 - 11.30 hod.

12.15 - 12.30 hod.

13.15 - 13.30 hod.

V době prázdnin je výdej od 11 hodin do 13 hodin.

 

Prostorové rozlišení

Cizí strávníci mají vyčleněnou malou jídelnu pro cizí strávníky.

V časovém úseku 11:00 – 11:30 hod. si mohou sednout k jakýmkoli stolům.

V ostatních časových úsecích mají vyčleněny stoly s barevně odlišenými ubrusy.

Tyto stoly jsou vyznačeny na plánku vedle vchodu do jídelny.

Obědy pro cizí strávníky je možné konzumovat v jídelně, nebo odnést v jídlonosičích.

Strávníci jsou žádáni o dodržování výdejní doby, neboť školní jídelna slouží především pro stravování žáků a studentů. V mimo uvedené časy mají přednost u výdejního okénka strávníci, kteří nepožadují oběd do jídlonosičů a strávníci kategorie školní stravování. Do jídlonosičů nebude vydáván oběd mimo výše uvedené hodiny pro veřejnost. Toto platí i pro pedagogy, kteří odebírají oběd do jídlonosičů.

 

Obědy -
Výdejní doba pro školní stravování je od 11.30 - 14.15 hod.

Strava se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze:

1.má-li se zabezpečit stravování žáka v první den onemocnění

2.má-li se zabezpečit stravování žáka v dalších dnech a žák dochází na vyučování.
(např. při zlomení nohy)

 

Žáci jiného zřizovatele


V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Pozor na neodhlášené obědy (např. v době nemoci) u žáků a studentů praktické školy, zvláštní školy a gymnázia. Mají jiného zřizovatele – Ústecký kraj a ředitel zařízení platí za každý oběd režijní náklady jídelně. V době nepřítomnosti na vyučování a neodhlášení obědů, CŠJ na podkladě seznamu z gymnázia vybírá od strávníka tyto režijní náklady.

Provoz školní jídelny a organizace školního roku je pravidelně aktualizován na www.jidelna.net

Pravidelně neprovozujeme v červenci, o vánočních prázdninách.

 

Ceny

Ceny jsou uvedeny v samostatné záložce na www.jidelna.net

 

 

Stravovací čip

Stravovací čip slouží

1.    K objednávání obědů

2.    K odhlašování obědů

3.    Ke zjištění čísla jídla – na průchozí čtečce

4.    K výdeji stravy

 

Cena čipu

První čip na stravování stojí 90,-Kč. (služba pro veřejnost 109,-Kč).

Za ztracený čip na stravování bude strávníkovi vydán nový po zaplacení poplatku 100,- Kč. (Služba pro veřejnost: 121,-Kč).

Záruka je 2 roky.

Výdejem nového čipu se mění i přístupové heslo strávníka na www.jidelna.net.

 

Identifikační číslo strávníka

Strávníci, kteří se nově přihlásili ke stravování od září 2004 mají na zkrácených informacích uvedeno i číslo, které slouží k identifikaci strávníka. Žádáme rodiče, aby měli toto číslo poznamenané. Je vhodné nahlásit jej při telefonickém styku s jídelnou. Ostatní strávníci, kteří toto své identifikační číslo neznají, jej mohou získat dotazem v kanceláři CŠJ.

Heslo: Od 1. 9. 2008 CŠJ zavádí přístup každého strávníka na www stránky jídelny, oddíl „OSOBNÍ“. Ke svému přístupu musíte znát heslo. To sdělujeme na požádání v kanceláři CŠJ. Je vhodné, aby si jej strávník poznamenal a dbal na to, aby jeho heslo nebylo zneužito třetími osobami. Telefonicky ani e-mailem heslo nesdělujeme. Při ztrátě čipu a následném výdeji nového, se mění i heslo strávníka.
První den, kdy se strávník přihlásí, je nefunkční heslo a přístup na
www stránky! Osobní karta na našich www. stránkách je přístupná následující den po přihlášení.


Zapomenutí čipu

 

Od 5. třídy se náhradní lístek vydá maximálně 3x za měsíc. Poté již oběd nebude vydán.Ztráta čipu


Pokud strávník ztratí čip, je povinen ztrátu nahlásit v kanceláři CŠJ z důvodu zablokování proti zneužití. Strávník si pak musí zakoupit nový čip a změní se mu i heslo.

První den výdeje čipu jsou www stránky a heslo nefunkční.


Pravidla pro zacházení s čipem


Čip nevystavovat teplotám nad 60°C, působení louhů, kyselin, destruktivním mechanickým vlivům.

Čipy vydané žákům, studentům a cizím strávníkům, jsou nepřenosné a tito výše jmenovaní strávníci se jejím převzetím zavazují, že zamezí jejímu použití třetími osobami. Porušení tohoto pravidla se jmenovaní strávníci vystavují nebezpečí ukončení svých práv na stravování v CŠJ a zakládají stravovateli právo na úhradu všech škod, které mu tímto postupem vzniknou.


Strávník je povinen na požádání předložit čip, kterémukoliv zaměstnanci CŠJ Lovosice.


Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů

 

Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

 

Strávníci stojí ukázněně v řadě, nepředbíhají, nestrkají se a nekřičí, chovají se tak, aby neohrozili své zdraví ani svých spolužáků, či jiných osob.

 

Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů se podílí určený, proškolený dohled po celou dobu výdeje školního stravování. Každý strávník je povinen respektovat stanovený dohled, jak v jídelně, tak v hale. Strávník respektuje personál jídelny a ostatní dospělé osoby, ke kterým se chová slušně.

 

 

 

CŠJ je monitorována kamerovým systémem se záznamem.

V případě zranění, úrazu nebo nehody je strávník povinen ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.

Uložení prostředků první pomoci je v kanceláři stravovatelek. Při úrazu jsou kontaktováni zákonní zástupci.

 

Je nepřípustné pořizování video nahrávek, audio nahrávek, fotografování, používání mobilních telefonů, hudebních a herních přehrávačů v budově CŠJ.

Je zakázáno nosit a používat předměty (zbraně, výbušniny, pyrotechnické výrobky) ohrožující život a zdraví dalších osob.

 

Je zakázáno vnášet a konzumovat vlastní potraviny, užívat drogy, alkohol a kouřit.


Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany, dětí, žáků a studentů

 

Strávník neprodleně nahlásí zaměstnanci školského zařízení zjištěné poškození nebo zničení věcí.

Strávníci šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Platí přísný zákaz vynášení nádobí všeho druhu z jídelny. V případě svévolného ničení majetku je viník povinen škodu uhradit.

Do ubrusů na stolech nepíchají ani do nich neřežou. Jestliže budou žáci přistiženi, škodu zaplatí.

Vlastní organizace provozu

Strávník je povinen při vstupu do jídelny být esteticky oblečen a je povinen dodržovat hygienické zásady (zákaz vstupu v montérkách, v tílkách, odkládání svršků na stoly a židle). V prostorách CŠJ se musí strávníci chovat TIŠE!

Svrchní oděv, čepice a aktovky žáci ukládají na určené místo v jídelně. Aktovky nepohazují po podlaze! Ztráty a nálezy: V případě, že dojde ke ztrátě předmětů, strávníci tuto skutečnost neprodleně nahlásí dozoru nebo v kanceláři. O ztrátě bude sepsán zápis. Jídelna nemá možnost zabezpečit uzamčení odkládaných tašek, a proto nenechávejte peníze, mobilní telefony a jiné cenné předměty v taškách. Nenoste do jídelny tašky s cvičebním úborem, ani potřeby do plaveckého bazénu nebo na zimní stadion. Jídelna za tyto odložené věci nemůže nést odpovědnost.


Strávníci si nechají naložit jen tolik jídla, kolik snědí. Dodržují pravidla stolování. Přílohy se přidávají, nestyďte se paní kuchařky požádat o přídavek.

Po jídle odnesou strávníci použité nádobí na určené odkládací okénko a uklidí své místo.

V jídelně se strávníci zbytečně nezdržují. Do jídelny je vstup zakázán pro ty, kteří se zde nestravují. Výjimku uděluje ředitel zařízení na dobu určitou od 1. 9. do 31. 10. pro doprovod žáků přípravných a prvních tříd. Výjimku lze udělit také v případech, pokud zdravotní stav dítěte (na základě lékařského potvrzení od dětského lékaře) neumožňuje konzumaci jídla bez asistence.Děti ze školní družiny chodí na oběd s paní vychovatelkou.


Každá skupina opouští stoly čisté. Paní vychovatelka i službu konající dozor vede žáky k čistotě.

Závažné nedostatky, které se vyskytnou v kvalitě stravování, hlásí strávníci hlavní kuchařce, která bude informovat ředitele.

Pokud má strávník připomínky k podávanému obědu, nahlásí nesouhlas řediteli. Vyjádřit se ke stravování může i přes schránku, která je ve vestibulu CŠJ.
Veškerý vzniklý svůj nepořádek v jídelně uklízí strávník za dohledu dozoru.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen v l. patře na nástěnce a u objednávkových terminálů. Lze jej také nalézt na internetových stránkách (www.jidelna.net ) a na informační desce u hlavního vchodu CŠJ. Prosíme strávníky, aby jídelní lístky nezcizovali a nepoškozovali. Strávníci si mohou vybírat ze tří druhů jídel.

Změna jídelníčku vyhrazena.


Prokazatelné seznámení s vnitřním řádem

Současně s přihláškou ke stravování v CŠJ dostane strávník zkrácené informace o stravování v CŠJ. Svým podpisem na přihlášce stravovaný, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s vnitřním řádem CŠJ. Strávníci jsou povinni průběžně se seznamovat s jeho veškerými změnami, které se vyvěšují spolu s aktuálním zněním vnitřního řádu na nástěnce v 1.patře a na www stránkách jídelny. Na nástěnce jsou vždy dostupná upozornění na všechny změny v organizaci stravování.


Sankce
Poznámky: Případné porušení pravidel a zásad vnitřního řádu má za následek udělení poznámky do osobního záznamu strávníka. Tyto záznamy jsou uváděny od září 2008 do „osobní stránky“ každého strávníka, která je přístupná po zadání hesla strávníka na
www.jidelna.net. Pokud chce vědět žák, nebo jeho zákonný zástupce konkrétní provinění a podrobnosti k udělené poznámce, obrátí se s dotazem do kanceláře CŠJ.

Dočasné vyloučení ze stravování: Při třech poznámkách následuje řízení v souladu s §9 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve kterém může být udělena sankce vyloučení ze stravování na dobu 6 měsíců. Toto vyloučení se oznamuje také doporučeným dopisem nebo telefonicky rodičům strávníka. První a druhá poznámka se považuje za podmínečné vyloučení.

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům jídelny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinnosti stanovené zákonem a vnitřním řádem a následuje okamžité vyloučení na dobu 6 měsíců.

Ukončení stravování: V případě závažného porušení kázně a nedodržení hygienických zásad bude strávníkovi ukončeno stravování v CŠJ Lovosice.

Lovosice 01. 09. 2017

Ředitelka školní jídelny

Dreieckerová Jana